Na ratunek całą dobę - Interwencja Kryzysowa w Myślenich - Nadzieja, Pomoc, Zmiana

Celem projektu jest udzielanie w trybie natychmiastowym i ratunkowym całodobowego, kompleksowego wsparcia społecznościom, osobom i rodzinom doświadczającym kryzysów psychologicznych z terenu powiatu myślenickiego przez wsparcie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa zapewniającego osobom rodzinom i całym społecznościom dotkniętym problemami i sytuacjami kryzysowymi kompleksową pomoc w zmniejszaniu prawdopodobieństwa występowania skutków kryzysu, ograniczenia jego trwania i negatywnych konsekwencji, przywrócenia równowagi psychospołecznej oraz zapobiegania jego nawrotom.

Grupą docelową projektu jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
w Myślenicach oraz przyjmowani przez niego uczestnicy projektu, dotknięci sytuacjami kryzysowymi tj: różnego typu wydarzeniami krytycznymi w społeczności lokalnej, katastrofami, konfliktami w tym małżeńskimi/partnerskimi, przemocą, trudnościami wychowawczymi, uzależnieniami, przeciążeniami psychicznymi, przewlekłym stresem, wypadkami losowymi, trudnościami zawodowymi itp. /

Projekt skierowany jest do wszystkich doświadczających kryzysów psychologicznych: osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych bez względu na wiek, płeć, reprezentujących różne światopoglądy, kultury i status społeczny. Głównym zadaniem jest stworzenie całodobowego OIKiP świadczącego natychmiastowe wsparcie, wraz z wyjazdami ratunkowo-interwencyjnymi. Ważnym elementem projektu są działania pre - i post-interwencyjne zapobiegające kryzysom, lub służące osobom i społecznościom, po doświadczeniu traumatycznym, czy wydarzeniu krytycznym takie jak:

  • krótkoterminowa terapia wspierająca,

  • warsztaty, grupy wsparcia,

  • grupy samopomocowe,

  • poradnictwo prawne,

  • psychiatryczne,

  • mediacje,

  • superwizja.

W ramach projektu prowadzony będzie portal internetowy. W rezultacie kompleksowa realizacja usługi interwencji kryzysowej obejmie wsparciem większą liczbę osób, umożliwi natychmiastowe udzielenie pomocy w celu przywrócenia równowagi psychospołecznej, zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu, ograniczy czas jego trwania i jego negatywne konsekwencje, zapobiegnie nawrotom sytuacji kryzysowym, zmniejszy koszty społeczne, poprawi jakość życia społeczności lokalnej oraz przyczyni się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zagrożeniu osób i rodzin ubóstwem.

Na ratunek cała dobę

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice