Cel projektu

OikiP

Celem projektu jest wsparcie OIKiP w realizacji działań zapewniających specjalistyczne całodobowe wsparcie osobom, rodzinom i społecznościom z terenu powiatu myślenickiego doświadczających sytuacji kryzysowych, zapewniając kompleksową pomoc w zakresie zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu, ograniczenia czasu trwania kryzysu i jego negatywnych konsekwencji, przywrócenia równowagi psychospołecznej oraz zapobiegania nawrotom sytuacji kryzysowych.

Cel główny projektu wynika ze zdiagnozowanej sytuacji problemowej opisanej w polu D1.2. Głównym problemem jest ograniczona i niewystarczająca dostępność usług OIKiP.

W wyniku realizacji projektu w latach 2017- 2020 osoby, rodziny i społeczności z terenu powiatu myślenickiego, doświadczający sytuacji kryzysowych, zyskają usługę interwencji kryzysowej świadczoną całodobowo, 7 dni/tydz., także w święta i dni ustawowo wolne od pracy, na miejscu i na wyjeździe. w formie kontaktów indywidualnych i grupowych, za pośrednictwem poradnictwa, warsztatów i grup wsparcia z elementami psychoedukacji, grup samopomocowych oraz portalu internetowego. Kontakty te będą monitorowane poprzez Karty Pierwszego i Dalszego Kontaktu oraz listy obecności na spotkaniach grupowych. Zwiększy się ilość osób objętych wsparciem, OIKiP w latach 2017-2020 obejmie wsparciem około 1560 osób. Możliwe będzie natychmiastowe udzielenie pomocy, mające na celu przywrócenie równowagi psychospołecznej. Zwiększy się dostępność usług. OIKiP zapewni kompleksową pomoc w zakresie zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu, ograniczenia czasu trwania kryzysu i jego negatywnych konsekwencji, przywrócenia równowagi psychospołecznej oraz zapobiegania nawrotom sytuacji kryzysowych poprzez bezpośrednie wsparcia oraz oddziaływania pre i post interwencyjne. Zwiększy się świadomość społeczności lokalnej dot. wiedzy na temat interwencji kryzysowej. Kompleksowa realizacja interwencji kryzysowej zmniejszy koszty społeczne, poprawi jakość życia społ. lokalnej oraz przyczyni się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zagrożeniu osób i rodzin ubóstwem. Ponadto dzięki realizacji projektu budynek w którym mieści się OIKiP przystosowany zostanie dla osób niepełnosprawnych zarówno pracowników jak i uczestników projektu.

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice