Bezpieczny dom

Bezpieczny dom

Nasza placówka realizuje grant pn. „Bezpiecznie i natychmiast! Całodobowa pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 10 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 1 500,00 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020r.

W wyniku realizacji grantu planowanym efektem realizowanego grantu jest zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i osób doświadczających różnego typu kryzysów (pacjentów) OIKiP. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu będzie możliwe udzielanie wsparcia osobistego w kontakcie indywidualnym, w miejscu schronienia, podczas wyjazdów interwencyjnych. Pomoc za pośrednictwem zdalnych komunikatorów jest niezwykle istotna jednak w niektórych przypadkach niewystarczająca, zwłaszcza w przypadku osób dotkniętych przemocą oraz w czasie katastrof (np. wypadków komunikacyjnych, pożarów etc.). Efektem zatem będzie doposażenie stanowisk pracy dla personelu OIKiP oraz osób w kryzysie (pacjentów) w środki ochrony indywidualnej niezbędne do udzielania skutecznego wsparcia w sytuacji epidemii COVID-19 a tym samym jej przeciwdziałaniu, co w sposób znaczny poprawi efektywność pomocy. Doposażenie OIKiP w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami umożliwi wsparcie osobiste ( w tym w miejscu schronienia) a także pozwoli na bezpieczne wyjazdy interwencyjne w teren. Zwiększy się efektywność pracy z klientem w kryzysie co w tego rodzaju wsparcia jest niezbędne.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice